Μηχανισμός που γυρίζει τη σελίδα της εφημερίδας

The Page Turner, maybe a bit too much

Μηχανισμός που γυρίζει τη σελίδα της εφημερίδας, ίσως με μια δόση υπερβολής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *