έκλειψη σελήνης, θέα από Ελλάδα, 16 Αυγούστου 2008 – lunar eclipse view from Greece, August 16th, 2008