Η Θεοβιολογία της Αγάπης και η δυναμική της στην αναστροφή των ασθενειών