Δίκτυο Φρυκτωριών – οι δρόμοι της φωτιάς

Προβάλλεται στην αίθουσα της “Προ-ηλεκτρικής περιόδου στην Ελλάδα” στην ενότητα “Δίκτυο Φρυκτωριών – οι δρόμοι της φωτιάς”

Πρωτότυπη παραγωγή του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *